Administrativne usluge

  • obrada primljene pošte,
  • priprema poslovne dokumentacije za knjiženje,
  • usklađivanje potraživanja i obaveza sa poslovnim partnerima naših komitenata,
  • sastavljanje različitih dopisa, predračuna, ponuda, računa...,
  • sastavljanje različitih zahteva državnim ustanovama,
  • sastavljanje opomena za dospela neplaćena potraživanja komitenata.