Vođenje personalnih predmeta

  • prijava novozaposlenih sa svim potrebnim obrascima u Zavodu za zapošljavanje i Zavodu za zdravstveno osiguranje ,
  • prijava promena kod zaposlenih u Zavodu za zdravstveno osiguranje,
  • arhiviranje svih dokumenata u vezi sa zaposlenima,
  • vođenje evidencije o korišćenju godišnjeg odmora,
  • vođenje drugih evidencija po potrebi naručioca.