Računovodski nadzor

  • kontroliranje organizacije in predlog reorganizacije računovodske funkcije naročnika,
  • pregled evidentiranja poslovnih dogodkov v poslovne in davčne knjige,
  • kontrola skladnosti knjigovodskih listin z zakonodajo in računovodskimi standardi,
  • kontrola ustreznosti vrednotenja in izkazovanja stanj terjatev in obveznosti v glavni knjigi in pomožnih knjigah naročnika,
  • kontrola izvajanja predhodnih kontrol v računovodskem oddelku,
  • svetovanje pri organizaciji računovodske funkcije in pri računovodskem poročanju.