Razpisi

09/01/2018

Nepovratna sredstva za raziskovalno-razvojne projekte

 

Naziv razpisa Nepovratna sredstva za spodbujanje procesnih izboljšav v letu 2017-2018
Izvajalec razpisa Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Datum objave  5. 1. 2018 
Predmet in namen

Predmet javnega razpisa

Predmet  javnega  razpisa  je  sofinanciranje  izvajanja  večletnih  (najmanj  24  mesecev)  projektov (TRL  3-6),  usmerjenih  v  raziskave  in  razvoj  novih  tehnoloških  rešitev  ter  novih  produktov, storitev  in  procesov. Operacije  morajo  vključevati izvajanje enega raziskovalno-razvojnega projekta v dveh fazah – 1. faza: industrijska raziskava (TRL 3-4) in 2. faza: eksperimentalni razvoj (TRL 5-6).

Namen javnega razpisa
 
Javni razpis je namenjen spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter združujejo znanja in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij na prednostnih področjih S4. S tem prispevajo k uresničevanju ciljev RISS, ki predvideva vzpostavitev okolja, ki bo omogočalo učinkovit prenos znanja iz javno-raziskovalnih organizacij v podjetja. 
 
Na podlagi tega bo javni razpis podprl projekte, ki bodo izkazovali koncentracijo znanja in kompetenc ter znanstveno in tehnološko odličnost na naslednjih prednostnih področjih uporabe S4: 
1. Pametna mesta in skupnosti 
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo 
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo 
4. Trajnostna pridelava hrane 
5. Trajnostni turizem 
6. Tovarne prihodnosti 
7. Zdravje-medicina 
8. Mobilnost 
9. Razvoj materialov kot končnih produktov. 
 
Cilj razpisa
 
Cilj je podpreti projekte, usmerjene k novim produktom in storitvam z visoko dodano vrednostjo in z izkazanim tržnim potencialom na mednarodni ravni ter posledično večje konkurenčnosti na globalni ravni. 
 
Višina sofinanciranja od 1 mio do 2 mio EUR
Upravičeni prijavitelji, stroški in višina sofinanciranja

Na razpisu lahko sodelujejo konzorciji izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki so za ureditev medsebojnih obveznosti in razmerij sklenili konzorcijsko pogodbo in so sestavljeni iz najmanj naslednjih konzorcijskih partnerjev: 

 • 1 podjetje, ki je mikro, malo ali srednje podjetje in 1 raziskovalna organizacija (RO), ki izvajata raziskovalno-razvojno dejavnost ali 
 • 2 lastniško nepovezani podjetji, od tega najmanj 1 mikro, malo ali srednje podjetje, ki izvajata raziskovalno-razvojno dejavnost (za aktivnosti RO nameniti najmanj 30 % celotnih upravičenih stroškov v obliki stroškov storitev zunanjih izvajalcev). 

Upravičeni stroški

 • Standardna lestvica stroška na enoto za stroške dela:
  • Raziskovalci 21,00 EUR/h
  • Strokovni in tehnični sodelavci 14,00 EUR/h
 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev
 • Pavšalno financiranje posrednih stroškov (stopnja 25 %) 
 
Rok za oddajo

 2. 3. 2018 do 12. ure

   
Povezava http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1585
 
 
  

 

Nazaj

Zaupajo nam

 • Toyota
 • Sanolabor
 • C & A
 • AirFrance
 • menn yacht group
 • Jones Lang LaSalle
 • ŽGP
 • Rutar
 • vitapur
 • Kovoprojekta
 • osvic
 • Javna
 • sun chemical
 • Hidria
 • Clarus
 • arcelormittal
 • Hilti
 • NLB Skladi
 • Radio 1
 • ZDS
 • Total
 • Baxter
 • Socomex