Razpisi

05/07/2017

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017

 
Naziv razpisa Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017
Izvajalec razpisa Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave  5.7.2017
Predmet in namen

Predmet razpisa

 

Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno - razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA v okviru ene od dveh strateških iniciativ znotraj EUREKA tj. »dežnik« ali »grozd« (umbrella, cluster).
Več o oblikah projektov je objavljeno na spletnem naslovu http://www.eurekanetwork.org/
Predvidena višina sofinanciranja 40 % oz. 50 %
Upravičeni prijavitelji, stroški in višina sofinanciranja

Upravičeni stroški

 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom zaposlenih,
 • stroški za službena potovanja, povezana z operacijo,
 • stroški uporabe osnovnih sredstev (amortizacija opreme),
 • oprema in druga opredmetena osnovna sredstva,
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev,
 • neopredmetena osnovna sredstva, ki so ali bodo sestavni del razvojnega produkta,
 • posredni stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije in se uveljavljajo v pavšalu ( največ 15 % upravičenih neposrednih stroškov).

Davki in dajatve niso upravičen strošek, razen v primeru stroškov za plače (bruto 2). DDV ni upravičen strošek.

Upravičenci

 

Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, in sicer:

 

Mednarodni pogoji za projekt:

 • imeti mora civilni namen,
 • projekt morata izvajati najmanj dva neodvisna partnerja iz dveh različnih držav, ki sodelujeta v programu EUREKA (http://www.eurekanetwork.org/eureka-faq),
 • končni cilj projekta mora biti nov ali izboljšan proizvod, postopek ali storitev,
 • projekt mora predstavljati sodelovanje partnerjev v obliki posebnega projekta oziroma projekt mora predstavljati zaključeno, nedeljivo celoto, s skupnim končnim ciljem.

Nacionalni pogoji za projekt:

 • delež enega partnerja in delež vrednosti projekta iz ene države ne sme presegati 75 % celotne vrednosti projekta,
 • načrtovani čas trajanja projekta in sofinanciranja je lahko največ 36 mesecev,
 • cilj projekta (nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev) mora biti na trgu dostopen najkasneje v dveh letih po zaključku projekta,
 • prijava in poročanje morata biti izvedena v slovenskem jeziku razen,
 • EUREKA projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa ter s cilji S4 in Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,
 • EUREKA projekt se ne sme pričeti izvajati pred oddajo vloge na razpis,
 • EUREKA projekt mora naslavljati ustrezne ciljne skupine,
 • v primeru EUREKA grozdov mora biti projekt na ustreznem odboru grozda potrjen (vključno z morebitnimi spremembami) že pred prijavo na ta javni razpis.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja iz sledečih sektorjev:

 • sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov,
 • sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov

 

 

Višina nepovratnih sredstev na projekt

 

 • 40 % upravičenih stroškov za velika in
 • 50 % upravičenih stroškov za mikro, mala in srednje velika podjetja.

Za projekte, ki se bodo izvajali v Kohezijski regiji zahodna Slovenija velja omejitev sofinanciranja in sicer največ 100.000 EUR na leto (12 mesecev izvajanja projekta) oziroma sorazmerno manj, če je projekt krajši in več, v kolikor je daljši.

Rok za oddajo

 9. 10. 2017

   
Povezava http://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/javni-razpis-za-dodeljevanje-spodbud-v-okviru-iniciative-eureka-2017
 
 
  

   

Nazaj

Zaupajo nam

 • Toyota
 • Sanolabor
 • C & A
 • AirFrance
 • menn yacht group
 • Jones Lang LaSalle
 • ŽGP
 • Rutar
 • vitapur
 • Kovoprojekta
 • osvic
 • Javna
 • sun chemical
 • Hidria
 • Clarus
 • arcelormittal
 • Hilti
 • NLB Skladi
 • Radio 1
 • ZDS
 • Total
 • Baxter
 • Socomex