Razpisi

05/07/2017

Nepovratna sredstva za drugi sklop raziskovalno razvojnih projektov

 

Naziv razpisa Nepovratna sredstva za drugi sklop raziskovalno razvojnih projektov
Izvajalec razpisa Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave  30.6.2017
Predmet in namen

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo proizvoda, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.

Namen razpisa

Namen razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij. Raziskovalno razvojni projekti bodo z nepovratnimi sredstvi podprti z namenom razvoja novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije, in sicer s ciljem:

 • pospeševanja inovacij (med drugim lahko tudi z vključevanjem industrijskega oblikovanja v raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij),
 • skrajšanja časa od ideje do trga,
 • krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,
 • povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.
Predvidena višina 30.000.000 EUR
Upravičeni prijavitelji, stroški in višina sofinanciranja

Upravičeni stroški

 • stroški plač,
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav,
 • stroški znanja in patentov,
 • posredni stroški.

Upravičenci

 

Podjetja
Upravičenci do nepovratnih sredstev so podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja, ki:
imajo delež kapitala v virih sredstev v enem od zadnjih dveh koledarskih let nad 30 %,
 • mora biti ustanovljeno vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge,
 • mora zaposlovati vsaj 3 osebe na dan 31. 12. 2016.
Upravičeno je tudi podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije, ki ima najkasneje ob podpisu pogodbe za sofinanciranje poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji.

Do sredstev niso upravičeni:
 • javni zavodi,
 • podjetja, ki imajo registrirano dejavnost v sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov in v sektorju premogovništva.
Konzorciji (največ tri podjetja)
Konzorcij izbere podjetje, ki nastopa kot prijavitelj vloge.
V primeru konzorcija bodo upravičenci kot prejemniki nepovratnih sredstev vsi partnerji v konzorciju, ki so sklenili in vlogi priložili konzorcijsko pogodbo, v kateri so med drugim opredeljene pravice in obveznosti posameznih konzorcijskih partnerjev.

 

Višina subvencije

 • velika podjetja: do 25 %,
 • srednje velika podjetja: do 35 %,
 • mikro in mala podjetja: do 45 %.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 100.000 EUR ter največ 500.000 EUR.

Višina sredstev

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru prvega roka, znaša skupaj 30.000.000 EUR.

Rok za oddajo

 26.9.2017, 11.5.2018, 24.9.2019

   
Povezava http://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/nepovratna-sredstva-za-drugi-sklop-raziskovalno-razvojnih-projektov
 
 
  

 

Nazaj

Zaupajo nam

 • Toyota
 • Sanolabor
 • C & A
 • AirFrance
 • menn yacht group
 • Jones Lang LaSalle
 • ŽGP
 • Rutar
 • vitapur
 • Kovoprojekta
 • osvic
 • Javna
 • sun chemical
 • Hidria
 • Clarus
 • arcelormittal
 • Hilti
 • NLB Skladi
 • Radio 1
 • ZDS
 • Total
 • Baxter
 • Socomex