Novice in obvestila

30/05/2017

Praktični primeri odločitev tržnega inšpektorja na terenu

Zakonska pooblastila za ravnanje tržnih inšpektorjev so izredno široka. Ne le da imajo možnost celovitega pregleda v delovanje poslovnih subjektov in odrejanje načina delovanje, temveč pokrivajo zelo veliko področij.

Tržni inšpektorat je inšpekcijski organ pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kot inšpekcijski organ deluje po pravilih upravnega postopka, preverja skladnost delovanja poslovnih subjektov z relevantno zakonodajo in ob kršitvah izreka globe, opomine ter odreja, kako bi poslovni subjekti morali delovati.

Tržni inšpektorat tako pokriva preprečevanje dela na črno, varstvo potrošnikov in potrošniške kredite, varnost proizvodov in nadzor nad tehničnimi zahtevami za proizvode, kot so skladnost električne in elektronske opreme, plinskih naprav, rekreacijskih plovil, strojev, gradbenih proizvodov, in podobno, avtorske pravice, gostinstvo in turizem, nepremičninsko posredovanje, razne oblike obrti, trgovino ter prodajo alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov.

V zvezi s področji, ki jih tržni inšpektorat pokriva, izdaja tudi določena pojasnila skladnega ravnanja ter dobre poslovne prakse, ki je skladna z relevantno zakonodajo. V nadaljevanju predstavljamo nekatere zanimive primere.
 

Oglaševanje cene brez DDV in velikost označevanja cene na blagu

V praksi je pogosto oglaševanje cene brez davka oziroma je cena z davkom napisana v zelo majhnem tisku glede na ceno brez tega davka. To je pogosto pri poslovanju med gospodarskimi subjekti in načeloma ni sporno. Pri oglaševanju potrošnikom pa mora na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov in Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami podjetje vedno vidno označiti cene, te cene pa morajo vedno vsebovati tudi davek na dodano vrednost, če je podjetje zavezanec za ta davek...
 

Obrestovanje predplačila

Če podjetje (molče ali izrecno) pogojuje nakup blaga ali opravljanje storitev z delnim ali celotnim predplačilom in dobavi blago ali opravi storitev po prejemu predplačila, je dolžno potrošniku ob dobavi blaga ali izvedbi storitve obračunati in plačati obresti po obrestni meri, po kakršni se obrestujejo hranilne vloge, vezane nad tri mesece. Če predplačilo ni obvezno in lahko kupec kupi blago tudi brez predplačila, obrestovanje ne pride v poštev...
 

Popusti in razprodaje

Poslovni subjekti praviloma sami določajo cene blaga oziroma storitev, pri tem pa niso zavezani k nudenju popustov (akcijskih cen in drugih oblik znižanja cen blaga) oziroma razprodaj, saj tega ne predpisuje nobena zakonodaja. Tako uvedba razprodaje kot popustov ali katerekoli druge oblike znižanja za poslovne subjekte ni obvezna. Ti se sami odločijo, ali bodo znižali cene svojim izdelkom ali ne ter za koliko oziroma katerim svojim izdelkom bodo znižali cene in katerim ne...
 

Dvig cene po sklenitvi pogodbe

Kupec je naročil in kupil blago po ceni 100 evrov, pri čemer je bilo blago dostavljeno šele čez en teden. Ko je kupec želel prevzeti blago, ga je prodajalec obvestil, da se je cena za blago v vmesnem času dvignila na 120 evrov, in od kupca zahteval doplačilo...
 

Kaj se šteje za delo na črno in kakšne ukrepe lahko odredi inšpektor

Delo na črno je definirano v Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, pri tem pa ne gre le za delo, ki ga opravlja posameznik brez vseh dovoljenj, temveč tudi kadar:...
 

Za koga veljajo pravila glede obratovalnega časa

Na podlagi predpisov se prijava obratovalnega časa pri pristojnem organu lokalne skupnosti zahteva samo za gostinske obrate, označitev obratovalnega časa in poslovanje v označenem obratovalnem času pa je predpisana samo za gostinske obrate in trgovine. Za vse druge dejavnosti prijava obratovalnega časa pri pristojnem obratu lokalne skupnosti ni potrebna, prav tako ni treba označiti obratovalnega časa na obratu, kjer se opravlja dejavnost...
 

Oglaševanje v tujem jeziku, in ne v slovenščini

Zakon o varstvu potrošnikov določa, da morajo podjetja poslovati v slovenskem jeziku, na območjih, kjer živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, pa tudi v jeziku narodne skupnosti. Hkrati zakon določa, da morajo biti oglaševalska sporočila v jeziku, ki je potrošnikom na območju Republike Slovenije lahko razumljiv. To velja za označevanje izdelkov, potrebnih informacij o značilnostih, prodajnih pogojih, uporabi in namembnosti izdelkov...
 

Koga zavezujejo splošni pogoji poslovanja

Podjetja svoje pogoje poslovanja pogosto podrobneje zapišejo v splošnih pogojih poslovanja in se nanje sklicujejo v pogodbah s strankami. Splošni pogoji, ki jih določi en pogodbenik, bodisi da jih vsebuje formularna pogodba bodisi da se pogodba nanje sklicuje, dopolnjujejo konkretni dogovor med konkretnima pogodbenima strankama.
Splošni pogoji poslovanja zavezujejo kot pogodba, ob nejasnostih pa ima prednost konkretna pogodba...
 

Obveznost registracije poslovne enote v poslovnem registru

Zakon o poslovnem registru Slovenije določa, da se kot deli poslovnega subjekta štejejo vse njegove podružnice, poslovne enote, predstavništva, zadružne enote, režijski obrati in drugi deli poslovnih subjektov, ki se registrirajo pri registrskem organu, in tisti deli poslovnih subjektov, ki se ne registrirajo pri registrskem organu, a jim je mogoče opredeliti naslov, opravljajo pa na istem ali drugem naslovu različno ali isto dejavnost kot poslovni subjekt...
 

Podatki o poslovnem subjektu

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah morajo biti na vseh dopisih, naročilnicah in podobnih dokumentih, ki jih družba pošlje naslovniku, navedeni:...
 

Navodila za uporabo izdelka

Navodila za uporabo izdelka lahko sestavi in zagotovi samo njegov proizvajalec, vendar mora navodilo priložiti tudi podjetje pri prodaji blaga potrošnikom. V takem navodilu morajo biti vse sestavine, ki jih predpisujejo posamezni predpisi, ki veljajo za tak proizvod oziroma so določeni v standardih, na podlagi katerih je bil narejen, ter zagotavljajo njegovo varno in pravilno uporabo. Na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov morajo biti navodila za uporabo obvezno priložena takrat, kadar je za pravilno uporabo blaga potreben določen postopek ali bi potrošnik z njegovo napačno uporabo lahko povzročil nevarnost zase ali za druge ali onesnažil okolje. Navodila za uporabo so lahko tudi prilepljena ali natisnjena na blagu oziroma na njegovi embalaži. Navodilo za uporabo je lahko v obliki besedila, slike ali skice oziroma kombinacije teh oblik)...

 

 

Celoten članek je na voljo v majski številki biltena Unikum.

 

Pripravila: Nina Orehek Ručigaj

 

 

 

 

 
Nazaj

Zaupajo nam

 • Toyota
 • Sanolabor
 • C & A
 • AirFrance
 • menn yacht group
 • Jones Lang LaSalle
 • ŽGP
 • Rutar
 • vitapur
 • Kovoprojekta
 • osvic
 • Javna
 • sun chemical
 • Hidria
 • Clarus
 • arcelormittal
 • Hilti
 • NLB Skladi
 • Radio 1
 • ZDS
 • Total
 • Baxter
 • Socomex