Razpisi

23/05/2017

Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2017

 

Naziv razpisa Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2017
Izvajalec razpisa Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave  21.5.2017
Predmet in namen

Na voljo so nepovratna sredstva za sofinanciranje večjih začetnih investicij na območju Maribora s širšo okolico (občine Kungota, Hoče-Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi), Pokolpja (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika in Semič) in Hrastnika, Radeč in Trbovelj.

Namen razpisa

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje ali ohranjanje delovnih mest na upravičenem problemskem območju..

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in /ali neopredmetena osnovna sredstva pri:

 • vzpostavitvi nove poslovne enote,
 • širitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
 • diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni enoti,
 • bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.
   
Upravičeni prijavitelji, stroški in višina sofinanciranja

Upravičeni prijavitelji

 • pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko in velikost,
 • so registrirane vsaj 18 mesecev registrirana in poslujejo oziroma ustvarjajo prihodke od prodaje,
 • imajo vsaj šest 6 mesecev sedež podjetja ali njegov registriran del (obrat, podružnica, ipd) na upravičenem območju,
 • bodo poslovala ter izvajala projekt začetne investicije na upravičenem območju,
 • bodo najmanj tri leta (mala ali srednje velika podjetja) oz. pet let (velika podjetja) po zaključku investicije ohranila obstoječa delovna mesta oziroma število zaposlenih.

Sofinanciranje ni upravičeno za:

 • sektor ribištva in akvakulture,
 • sektor primarne kmetijske proizvodnje,
 • sektorje jeklarstva, premogovništva, ladjedelništva, sintetičnih vlaken, v prometni sektor in povezano infrastrukturo, proizvodnjo in distribucijo energije ter energetsko infrastrukturo.
 • za prijavitelja, ki je prenehal z enako ali podobno dejavnostjo v dveh letih pred oddajo vloge
 • za prijavitelja, ki je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči
 • za aktivnosti povezane z izvozom,
 • za prijavitelja, ki z osebnim delom samostojno opravlja umetniško ali kakšno drugo kulturno dejavnost ali dejavnost na področju medijev
 • za prijavitelja, ki opravlja samostojno dejavnost s področja zdravstva ali socialne varnosti,
 • za prijavitelja, ki opravlja duhovniško oziroma drugo versko službo,
 • za prijavitelja, ki opravlja odvetniško ali notarsko dejavnost v skladu z zakonom,
 • za prijavitelja, ki ustvari večino prihodkov s področja trgovine,
 • za prijavitelja, ki je v javni lasti.

Višina sredstev

Najmanj 500.000 evrov oz. največ 1.000.000 evrov.
oz.

 • do 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja,
 • do 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in
 • do 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Upravičeni stroški

nakup novih strojev in opreme,
nakup patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
nakup objektov.

Obdobje za porabo sredstev

Projekt mora biti zaključen najkasneje 31.12.2017. Do takrat mora biti zaključena investicija in realizirane vse nove zaposlitve.
Skrajni rok za izstavitev zahtevka je 30.10.2017.
Obdobje upravičenosti stroškov je od oddaje vloge do najkasneje 30.10.2017.
 

Rok za oddajo

 16.6.2017

   
Povezava http://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-vecjih-zacetnih-investicij-na-problemskih-obmocjih-2017
 
 
  

 

Nazaj

Zaupajo nam

 • Toyota
 • Sanolabor
 • C & A
 • AirFrance
 • menn yacht group
 • Jones Lang LaSalle
 • ŽGP
 • Rutar
 • vitapur
 • Kovoprojekta
 • osvic
 • Javna
 • sun chemical
 • Hidria
 • Clarus
 • arcelormittal
 • Hilti
 • NLB Skladi
 • Radio 1
 • ZDS
 • Total
 • Baxter
 • Socomex