Novice in obvestila

02/03/2017

Navodila za oddajo davčnega obračuna za s.p. normiranca

Rok za oddajo obračuna za leto 2016 je 31.3.2017 do polnoči, priporočamo seveda vsaj nekaj ur prej, da nam je v zadnjih minutah ne zagode računalniška tehnologija. Pripravo prej svetujemo tudi za to, da preverimo, ali imamo ustrezno urejena pooblastila za oddajo preko eDavkov. 

Edini dovoljeni način oddaje je elektronski - preko sistema eDavki, kamor uvozimo datoteko v obliki XML, kar pomeni, da si jo predhodno pripravimo s programom - uporabimo Silvester Fineus. V tem programu je obrazec le oblikovno (vrsta pisave, barve..) drugačen, po vsebini pa identičen temu

Davčni obračun pripravimo torej s Silvester Fineus, kjer se večina polj iz obrazca izračuna sama. Prav zato spodaj navajamo zgolj polja, kjer je potrebno paziti ali moramo podatke pripraviti oziroma vnesti sami. 

Navodilo za izpolnjevanje za popoldanske s.p., ki so normiranci in so dejavnost odprli pred 1.1.2016 

Navodilo velja za večino zavezancev brez posebnih dogodkov (npr. prenosov dejavnosti, sprememb računovodskih usmeritev, prejemu dohodka iz tujine, kjer je bil obračunan davčni odtegljaj). Obračun izpolnjujemo za obdobje od 01.01.2016 do 31.12.2016 v Silvester Fineus takole:

 • ob oddaji rednega obračuna izberemo »original«
 • pri sklopu I. NAČIN UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE označite polje: N – Normirani: na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov
 • pri sklopu II. OSNOVNI PODATKI O ZAVEZANCU:
           - pri sistemu vodenja knjig označite polje: evidence (razen če vodite enostavno ali dvostavno knjigovodstvo)
           - pri vrsti zavarovanja (vsaj večina zavarovancev) označite polje: iz delovnega razmerja 
 • pri sklopu III. UVELJAVLJANJE UGODNOSTI PO ZDoh-2 vsa polja pustite prazna, razen če imate urejen posebni status (novinarji, s področja kulture ali športa).
 • pri sklopu IV. PODATKI O VRSTI OBRAČUNA izberite polje: 1-Redni letni obračun sklop V. ne izpolnjujete, saj ni namenjen normirancem
 • pri sklopu VI. IZRAČUN DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (NORMIRANI):

 - v polje 1 vpišete podatek o prihodkih iz svoje excel ali druge evidence, ki je vsota:

 1.  izdanih računov za prodaje blaga in storitev, opravljenih za obdobje 1.1. - 31.12.2016 (datum izdaje ni pomemben),
 2.  prejetih obresti na poslovnem računu,
 3.  morebitnih drugih prihodkov (npr. prejetih subvencij, pozitivnih tečajnih razlik). Če se izdajajo računi v drugi valuti kot je evro, se vpiše protivrednost izdanega računa oz. protivrednost plačila, če je to zaradi spremembe tečaja višje)

- polja 4, 8, 9, 13, 16, 20 in 23 se izpolnijo avtomatično sama,

- v polje 25 vpišete za leto 2016 obračunano akontacijo dohodnine (ne prispevkov!), torej podatek iz davčnega obračuna za leto 2015 iz polja 29. Toliko bi za 2016 tudi morali plačati mesečnih oz. trimesečnih akontacij dohodnine, kar lahko preverite: ugotovite seštevek zneskov, ki ste jih mesečno plačevali 10. v mesecu za pretekli mesec, dodati je treba tudi plačilo 10.1.2017, ker se nanaša na december 2016 ter hkrati ne upoštevati plačila 10.1.2016 za december 2015.

- nato program sam izpolni ali polje 26 ali polje 27, torej koliko dohodnine za leto 2016 je potrebno doplačati  ali jo prejmemo vrnjeno.

- tudi polja 28, 29, 30 in 31 se izpolnijo samodejno.

Pomembno!
V polju 30 se samodejno izpiše nova mesečna akontacija, ki jo je treba plačevati v letu 2017; spet vsakokrat 10. v mesecu za pretekli mesec, npr. 10.4.2017 za marec, pri čemer tem pa je potrebno prvič (praviloma 10.4.2017) plačati tudi razliko premalo že plačanih akontacij 10.3. in 10.2. Polje 31 se izpiše tistim zavezancem, ki morajo plačevati nove akontacije četrtletno (10.4.2017, 10.7.2017, 10.10.2017 in 10.1.2018).

 • pri sklopu VII. SPREMEMBA NAČINA UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE V NASLEDNJEM OBRAČUNU ne označite ničesar, če boste še naprej ostali normiranci, prav tako ne izpolnjujete prilog pod VIII.

Pravila za plačevanje so torej:

 • znesek iz polja 26 je treba doplačati v roku 30 dni od dneva oddaje davčnega obračuna v eDavkih, 
 • 10.4.2017 prvič plačate akontacijo dohodnine po novem (polje 30 oz. 31) in tako nadaljujete vse leto,
 • 10.4.2017 doplačate tudi razliko za dve premalo plačani akontaciji (za februar in marec 2017, torej razlika x 2).
 • če ste med letom plačali previsoko akontacijo (izpolni se polje 27), bo za vračilo poskrbel FURS sam.

Pozor!

 • Vsa doslej zapisana navodila veljajo le za tiste, ki boste davčne obračune oddajali po 10.3.2017. Kdor bo obračun oddal pred tem datumom, mora namreč novo akontacijo upoštevati že 10.3.2017.
 • Ko izpolnimo obrazec v Silvester Fineus naše delo še ni končano! Nujno je potrebno še:
 • Po izpolnitvi obrazcev v Silvester Fineus je potrebno obračun oddati v eDavkih. Torej kliknite na »preveri«, če je bilo preverjanje uspešno, sledi še klik na »priprava za Furs«. Tako se bodo podatki iz Fineusa prenesli v eDavke, torej na Furs (izberete bodisi neposredno povezavo bodisi na pripravo datoteke, ki jo potem uvozite v eDavkih). Za uvoz v eDavki poiščite opcijo oddaja novega dokumenta DDD-DDD.

Navodilo za izpolnjevanje za redne s.p., ki so normiranci

Zanje velja vse enako kot zapisano za popoldanske s.p., razen:

 • zavihek Obrazec II, vrsta zavarovanja ni drugo, temveč »iz naslova opravljanja dejavnosti«, tukaj je potrebno tudi vpisati obračunane prispevke (seštejete mesečne obrazce PODOOPSVZ za obdobje januar-december 2016, poiščete jih torej v eDavkih in sešteje zneske iz polja 500),
 • v polju 1 upoštevate tudi eventualne subvencije iz naslova oprostitve plačila prispevkov, vendar jih potem tudi vključite v polje 2.6., tako da ne bodo vplivali na obdavčitev.

Posebnosti za normirane s.p., ki so dejavnost odprli po 1.1.2016:
Obračun se izpolni za obdobje od dneva odprtja s.p. pa do 31.12.2016. Način izpolnjevanja je enak kot smo ga navedli zgoraj, razlika je le v izračunu polja 28. Na to opozarjamo zato, ker mejni prag 50.000 oz. 100.000€ za normirance velja ob preračunu na letno raven, enako velja za akontacijo. Pred izdelavo obračuna toplo priporočamo kontrolo obračunane dohodnine in vaših plačil – torej vpogled v eKartice na eDavkih, ta podatek je potrebno vnesti v polje 25 in ga ne moremo prepisati iz lanskoletne napovedi. Posebnost polja 28 je v tem, da se bo izračunalo tako, da se bo vaše nekajmesečno poslovanje preračunalo na raven 12 mesecev, tu se ugotovi, kakšna bi bila osnova, če bi poslovali celo leto. Če je bil na primer datum vpisa v poslovni register 15.5.2016, se znesek iz polja 16 deli z 8 meseci poslovanja in pomnoži z 12. Sicer pa brez skrbi – program to zaporedno izračuna sam!

 

Nazaj

Zaupajo nam

 • Toyota
 • Sanolabor
 • C & A
 • AirFrance
 • menn yacht group
 • Jones Lang LaSalle
 • ŽGP
 • Rutar
 • vitapur
 • Kovoprojekta
 • osvic
 • Javna
 • sun chemical
 • Hidria
 • Clarus
 • arcelormittal
 • Hilti
 • NLB Skladi
 • Radio 1
 • ZDS
 • Total
 • Baxter
 • Socomex